fb-like.png

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Members Login


Přihlášení

Kalendář akcí

Dnes < 2022 >  < říjen > 
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 

Programy EKK 2010 - 2011

Evropský kulturní klub spolu s Radou českých vědeckých společností

Vás zvou od října do května na pokračování podvečerů s vědou filozofií každý 1. čtvrtek v měsíci od 17 hodin do  zasedací místnosti č. 206, 2. patro budovy Akademie věd ČR, Národní 3 (proti Nové scéně ND), Praha 1.


Díky laskavosti vedení Akademie věd je další činnost EKK zabezpečena

 

167. podvečer ve čtvrtek 7. října 2010 od 17:00 hodin
v zasedací místnosti č. 206, 2. patro budovy Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1
na téma:
Život ve vesmíru?

Moderuje: RNDr. Vladimír Kopecký Jr., PhD. , Fyzikální ústav MFF UK, Praha


a v panelu dále vystoupí:

doc. RNDr. Anton Markoš, CSc., Přírodovědecká fakulta UK, Praha RNDr. Vladimír Kopecký Jr., PhD. je biofyzik, šéfredaktor časopisu Astropis. Působí jako odborný asistent na Fyzikálním ústavu UK, kde se zabývá spektroskopií a výpočty biomolekul. Je demonstrátorem Štefánikovy hvězdárny, zajímá se o amatérskou přírodovědu, popularizaci a dějiny vědy a mimo jiné též vyučuje astrobiologii na Univerzitě Karlově.
Doc RNDr. Anton Markoš CSc., je biolog širokých zájmů, v současnosti vede Katedru filozofie a dějin přírodních věd na Přírodovědecké fakultě. Je autorem řady odborných článků i populárních knih (Povstávání živého tvaru, Tajemství hladiny - hermeneutika živého, spoluautorem knih Berušky, andělé a stroje (s Jozefem Kelemenem) a Život čmelákův - koláž o pobývání v různých světech (s T. Daňkem, 2005).


 

168. podvečer ve čtvrtek 4. listopadu 2010 od 17:00 hodin
v zasedací místnosti č. 206, 2. patro budovy Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1
na téma:
Hindutva – odvrácená tvář hinduismu

Přednáší: PhDr. Stanislava Vavroušková, CSc., Orientální ústav AV ČR, v. v. i., Praha

Přednáška bude věnována roli hinduismu v životě současné Indie. Indoložka PhDr. Stanislava Vavroušková je ředitelkou oddělení jižní Asie orientálního ústavu AV ČR. Zabývá se sanskrtem, dějinami Indie a zejména problematikou moderní indické společnosti (náboženské a komunální konflikty).


 

169. podvečer ve čtvrtek 2. prosince 2010 od 17:00 hodin
v zasedací místnosti č. 206, 2. patro budovy Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1
na téma:
Proč je důležitá redukce?

Přednáší: prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr., Přírodovědecká fakulta a Fakulta humanitních studií UK, Praha

Prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr. (a též) vystudoval entomologii na přírodovědecké fakultě UK, v roce 1983 emigroval do Rakouska, kde pracoval v Muzeu přírodní historie, na ministerstvu zemědělství a na zoologickém ústavu Vídeňské univerzity. Zajímal se o otázky filosofie a dějin přírodních věd, o psychologii a psychoanalýzu. V roce 1990 se vrací do Prahy a jako jeden zakládajících členů nastoupil na nově založenou katedru filosofie a dějin přírodních věd na PřFUK. Přednáší o biologické estetice A. Portmanna, o dějinách biologie, o dějinách objevných cest, domestikaci jakožto biologickém fenoménu a mimetických jevech v živé přírodě. Počátkem devadesátých let se prohlubuje jeho zájem o propojení Jungových psychologických vhledů s biologickou problematikou. Od roku 1991 do 2001 přednášel na katedře estetiky FFUK o přírodní estetice a od roku 1999 na ústavu filosofie a religionistiky FFUK o lidské přirozenosti v zrcadle děl význačných biologů a lékařů 19. a 20. století. V roce 2001 byl jmenován profesorem pro obor filosofie a dějiny přírodních věd. Od roku 2002 přednáší hlavním úvazkem na FHS UK a rovněž na PřF UK.
Prof. Komárek je autorem řady odborných i popularizujících publikací.


Dotaz: "Promiňte - redukce čeho ???"
Správná otázka. Přednášející - a potažmo i já - uvažuje v jistém diskursu, pojmovém rámci, který explicitně nedefinuje. Má ho za jaksi samozřejmý. To je ovšem chyba. Ostatní tak neuvažují a vede to k nepochopení.
Takže: jde o epistemologickou redukci, redukci, kterou užíváme v procesu vyjadřování a potažmo i poznání. Tedy prostředek k racionálnímu chápání světa kolem nás i nás samých. Autor, prof. Komárek, názorně ukazuje, že jakýmsi prvním stupněm redukce je už naše pojmosloví, náš jazyk, naše řeč. Už ta nám dává epistemologický rámec, v rámci kterého uvažujeme. Onen rámec bývá ovšem zhusta neuvědomovaný (podvědomý) a to může být zdrojem nedorozumění a neporozumění. Zrovna tento příklad sám může sloužit jako ilustrace.

Jinak velmi doporučuju Komárkovu knihu: "Příroda a kultura" (Academia, ed. Galileo, Praha 2008, mají ji snad v prodejně na rohu Vodičkovy a Václaváku), kde je i kapitolka na dané téma. Je to pěkně psané, ovšem po čtení zůstává i mnoho otevřených otázek, což považuji za autorův svéráz. Na podvečeru je tedy možno klást autorovi otázky.
RNDr. Peter Zamarovský

 

170. podvečer ve čtvrtek 6. ledna 2011 od 17:00 hodin
v zasedací místnosti č. 206, 2. patro budovy Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1
na téma:
Třetí odboj z perspektivy dneška

Moderuje: Jiří Ješ, Praha
a v panelu dále vystoupí: prof. RNDr. Libor Pátý, CSc., Praha

Jiří Ješ, (nar. 1926) a též tady. Za války totálně nasazen, maturoval až po válce. Začal studovat na Vysoké škole obchodní a působil také jako tiskový referent Svazu vysokoškolského studentstva v Praze, byl asistentem zástupce šéfredaktora Svobodného slova. Přispíval do Peroutkových Svobodných novin a týdeníku Dnešek. Po únorových událostech byl vyloučen ze studia a zatčen. Byl dvakrát vězněn, nejprve v roce 1948, podruhé v roce 1951. Po propuštění působil v různých zaměstnáních v Liberci a v Ústí nad Labem. V letech 1962-63 působil jako dramaturg Divadla hudby v Liberci, v letech 1963-66 působil v Parku kultury v Liberci jako pořadatel koncertů vážné hudby, v letech 1966-1976 byl zaměstnán v Krajském podniku pro film, koncerty a estrády v Liberci jako krajský koncertní jednatel a spolupracovník Československé umělecké agentury Pragokoncert. V letech 1976-1986 byl zaměstnán jako koncertní jednatel v Symfonickém orchestru hlavního města Prahy FOK a souběžně pracoval jako průvodce v cestovní kanceláři Čedok. V roce 1991 působil jako protokolární úředník Kanceláře prezidenta republiky. Od roku 1990 je komentátorem Českého rozhlasu v Praze a od 1993 komentátorem Radia Svobodná Evropa v Praze (ČRo 6) a v dalších médiích. Roku 2003 získal Medaili Českého rozhlasu a roku 2007 výroční cenu generálního ředitele rozhlasu.


 

171. podvečer ve čtvrtek 3. února 2011 od 17:00 hodin
v zasedací místnosti č. 206, 2. patro budovy Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1
na téma:
Masivní černá díra v jádru Galaxie a nejnovější poznatky ze sondy PLANCK

Přednáší: prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc., FEL ČVUT, Praha

Profesor Petr Kulhánek působí na elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze. Kromě pedagogické činnosti se zabývá fyzikou plaznamtu, astrofyzikou, astronomií a popularizací astronomie. Výborný přednašeč, člen české astronomické společnosti, přečtěte si.


 

172. podvečer ve čtvrtek 3. března 2011 od 17:00 hodin
v zasedací místnosti č. 206, 2. patro budovy Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1
na téma:
Od jednorožců po globální oteplování

Přednáší: Mgr. Petr Pokorný, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK, Praha

V devatenáctém století zachvátilo Západ evoluční myšlení. Vznikla moderní historiografie, archeologie, evoluční biologie, historická geologie ... Součástí nově probuzeného historického vědomí byl i rozvoj kvartérních vědy. V kvartéru, čili ve čtvrtohorách došlo i k bouřlivému vývoji člověka, který se v jistém smyslu vydělil ze zbytku přírody.

Mgr. Petr Pokorný, Ph.D. pracuje v Centru pro teoretická studia UK a AV ČR a v Archeologickém ústavu AV ČR v Praze. Zabývá se zkoumáním vývoje vegetace a krajiny, v souvislosti s ekologickými a archeologickými tématy. Přednáší na Přírodovědecké a Filosofické fakultě UK. Je autorem a spoluautorem mnoha odborných i popularizačních článků a knih (doporučuji články v časopise Vesmír).


 

173. podvečer ve čtvrtek 7. dubna 2011 od 17:00 hodin
v zasedací místnosti č. 206, 2. patro budovy Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1
na téma:
Zenový buddhismus

Moderuje: Jiří Holba, Ph. D., Orientální ústav AV ČR, Praha

Zen je dodnes živá odnož mahájánového buddhismu. Podle tradičního příběhu přinesl zen do Číny indický mnich Bodhidharma roku 520. Později se zen rozšířil do dalších zemí, zejména do Japonska. Původně sanskrtský výraz dhjána, označující soustředěné spočívání, byl do čínštiny převzat v podobě čchan (meditace), z čehož se vyvinulo japonské čtení zen.

Jiří Holba se vyučil elektromechanikem, od roku 1984 se účastnil soukromých bytových seminářů. Studovat na Filozofické fakultě UK začal až po převratu v roce 1989 (sanskrt). Od roku 1995 doktorské studium na FF UK, Ústav filosofie a religionistiky, obor systematická filosofie, ukončeno v roce 2002, téma doktorské práce Diamantová sútra. V letech 1997–1998  stipendium švýcarské vlády na universitě v Lausanne. Od roku 1997 vědecký pracovník Orientálního ústavu AV ČR.


 

174. podvečer ve čtvrtek 5. května 2011 od 17:00 hodin
v zasedací místnosti č. 206, 2. patro budovy Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1
na téma:
Nano a mikrotechnologie pro domácnost, úsporu a ukládání energie

Přednáší: ing. Juraj Kosek, Ph. D., Ústav chemického inženýrství, Vysoká škola chemicko-technologická, Praha

Příspěvek se soustředí na nové, dosud exotické tepelně-isolační materiály, jakou jsou speciální keramiky, mikro a nanocelulární pěny či aerogel – tzv. zmrzlý dým. Aerogel představuje dosud nejlehčí (a přitom značně pevný) materiál, blok velikosti člověka váží jen půl kilogramu. Má navíc vynikající tepelně a zvukově izolační vlastnosti – izoluje čtyřicetkrát lépe než sklo a přitom váží jen jeho tisícinu. Dále bude pojednávat o materiálech pro ukládání energie a pokusí se ukázat, jak nano- a mikro- technologie mohou v blízké budoucnosti pomoct řešit problémy rychlého nabíjení i problém zvyšování kapacity baterií.

Ing. Juraj Kosek, Ph. D. vybudoval po návratu ze studijního pobytu v USA na VŠCHT výzkumně-inženýrskou skupinu. Spolupracuje s akademickými partnery i s průmyslovými firmami. Zabývá výukou a výzkumem v oblasti výroby polymerů, morfologie materiálů a matematického modelování.


Zájemci o elektronické (přednostně) resp.písemné pozvánky na další akce EKK nechť kontaktují RNDr. Věru Suchánkovou, Rajmonova 1196, 182 00 Praha 8, tel. 226 230 179 nebo E-mail: suchanko@cesnet.cz
RNDr. Petr Zamarovský, CSc., v.r. Prof. MUDr. Ivo Hána, Dr.Sc. v.r.
předseda EKK předseda Rady vědeckých společností